15 Sep

Frist for å søke i neste tildelingsrunde er 15. september 2021

Prosjekter som kommer barn og unge til gode, bekjemper klimaendringer eller fremmer bærekraftige økosystemer vil bli prioritert. Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats, ikke belaste natur og miljø unødig, og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet.

Søknader som gjelder bidrag til at foreninger kan engasjere trenere/instruktører med formell kompetanse kan prioriteres dersom det i søknaden helt klart fremkommer at engasjementet er for en tidsavgrenset/prosjektbasert periode og rettet mot barn og unges utvikling.

Gavepolicy

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert.

Gaver til allmennyttige formål

Stiftelsens vedtekter fastsetter de overordnede rammene for styrets forvaltning av stiftelsens midler. I vedtekten er følgende formulert som en del av stiftelsens formålsparagraf:

Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distriktene som har bygget opp grunnfondet til tidligere SpareBank 1 BV.

Stiftelsens generalforsamling fastsetter hvilken andel av årsoverskuddet som skal benyttes til gaveformål. Dette gjøres i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.

Retningslinjer

I de overordnede retningslinjer som styret har vedtatt, fremgår det at gaveutdelinger skal gjennomføres i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Stiftelsens verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet.

Stiftelsens langsiktighet og ansvarlighet skal søkes oppnådd i samsvar med FNs bærekraftmål, hvor spesielt tiltak som kan bidra til å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftige økosystemer ønskes gjennomført.

Også gavetildelinger som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert. Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet.

Gavetildelinger kan gjøres til følgende allmennyttige formål:

 • Idrettsformål
 • Kulturformål
 • Humanitære formål
 • Nærings- og kompetanseutvikling
 • Bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftige økosystemer

Følgende tiltak prioriteres ikke:

 • Tiltak som medfører økonomisk vinning for enkeltpersoner
 • Tiltak som understøtter pågående drift i kommersiell eller offentlig virksomhet
 • Foreningers ordinære drift, herunder husleie og lønn
 • Prosjekter som er påbegynt før søknad er mottatt
 • Støtte til reiser i forbindelse med arrangement og turneringer
 • Jubileer og jubileumsbøker
 • Nødhjelp/bistand
 • Religiøse eller partipolitiske tiltak
 • Tiltak som har uforholdsmessig negativ effekt på FNs bærekraftsmål, spesielt målene om å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraftige økosystemer

Det kan stilles vilkår til gavetildelinger som sikrer at formålet blir realisert. Det skal imidlertid ikke stilles krav om gjenytelse av noen form, f.eks. om markedsføring av SpareBank 1 Sørøst-Norges virksomhet eller tilgang til billetter e.l. Gaver kan gis til mottakere som banken har sponsoravtale med, men gaven skal da ha et annet nærmere spesifisert allmennyttig formål og et annet innhold enn det bankens sponsoravtale dekker.

Prosess

Stiftelsen vil gjennomføre en åpen søknadsprosess en gang pr. år hvor lag og foreninger inviteres til å søke om gaver. Stiftelsen har etablert et samarbeid med SpareBank 1 Sørøst-Norge om administrasjon av søknadsprosessen.

Søknader i denne åpne prosessen skal sendes inn elektronisk ved å laste opp søknad m/vedlegg til søknadsportal (web-løsning). Beslutning om tildeling formidles til søker sammen med informasjon om hvilken dokumentasjon som må foreligge før utbetaling kan finne sted. Normalt vil dette være kopi av faktura eller revisorbekreftelse på at omsøkt tiltak er gjennomført. Utbetaling foretas fortløpende straks tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Tildelinger som ikke er dokumentert gjennomført innen utløpet av kalenderåret etter tildeling har funnet sted, faller bort, men kan vurderes av stiftelsen etter ny søknad.

Stiftelsen vil også på eget initiativ søke prosjekter og tiltak i samarbeid med andre aktører som kan bidra til å realisere stiftelsen formål. Prosess for søknader og tildeling vil bli avklart i hvert enkelt tilfelle etter nærmere dialog med gavemottaker.

Alle beslutninger om gavetildelinger skal informeres om på stiftelsens hjemmesider. Det vil ikke bli lagt ut offentlig informasjon om søknader som ikke blir innvilget, men søker vil bli informert om beslutningen. Beslutning om avslag vil ikke bli begrunnet.

Gavetildeling 2020

Gavetildeling 2019

Gavetildeling 2018