15 apr

Neste frist for å søke om "breddegave" er 15. april 2025. For "prosjektgave" kan det søkes hele året.

Om stiftelsen

SpareBank 1 Stiftelsen BV ble etablert i januar 2017 i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Etter fusjon med Sparebanken Modum i 2022 er stiftelsen største eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge med en eierandel på 17,2 %.

 

Formål

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet.

Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter, og skal dele ut gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen har som formål å være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 Sørøst-Norge og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

Visjon og misjon

Visjon

SpareBank 1 Stiftelsen BVs visjon er å bidra til samfunnsutviklingen i Buskerud og Vestfold.

Verdier

Våre verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet. 

Hovedoppgaver

 • Dele ut gaver til allmennyttige formål og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen
 • Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 Sørøst-Norge
 • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal sikre at gavemottakere, publikum, leverandører og andre interessenter kan ha tillit til stiftelsens profesjonalitet og integritet.

Søknader om gaver skal registreres elektronisk og vurderes i henhold til kriterier som fastsatt i retningslinjer for gavetildelinger. Det skal være åpenhet om stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle tildelinger og gavemottakere vil bli offentliggjort.

Alle som representerer stiftelsen skal opptre med respekt, redelighet og omtanke. Stiftelsen disponerer store verdier som skal komme samfunnet til gode i lang tid. Ingen skal gis utilbørlige eller personlige fordeler utover det som følger av vedtatte gaveutdelinger i samsvar med stiftelsens retningslinjer, avtaler og vedtatte honorarer. Det er ikke tillatt for stiftelsens representanter å motta gaver, og utgifter i forbindelse med reise o.l. skal dekkes av stiftelsen selv. Ingen må delta ved behandling eller avgjørelse av saker der det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. 

Dette er et sammendrag av våre retningslinjer.  Fullstendige retningslinjer kan lastes ned her:

Etiske retningslinjer

 

 

Styrende organer

Styrende organer i SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Generalforsamling

Generalforsamlingen består av 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning avspeiler kundestrukturen i tidligere SpareBank 1 BV, nå en del av SpareBank 1 Sørøst-Norge, som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Etter gjennomført valg i april 2022 har generalforsamlingen følgende sammensetning:

Medlemmer

 • Clas Huseby, Larvik (leder)
 • Kristin Jensen, Kongsberg
 • Tor Chr. Aadne, Sandefjord
 • Rune Samuelsen, Sandefjord
 • Per Holtan, Sandefjord
 • Per Kristian Semmen, Kongsberg
 • Thorbjørn Lauritzen, Horten
 • Nina Josefsson Boldt, Drammen
 • Kåre Rustand, Kongsberg

Varamedlemmer

 • Jahn Cato Bakken, Sandefjord
 • Per Håvard Kleven, Kongsberg
 • Gro Næss, Horten
 • Andreas Gilhuus, Larvik
 • Britt Kaasin, Drammen

Styret


Varamedlemmer

 • Harald Holtan, Varamedlem
 • Kine Fusche Jensen, Varamedlem

Administrasjon

gida@sparebank1stiftelsenbv.no
482 53 000

Forvaltning

Forvaltning av SpareBank 1 Stiftelsen BVs verdier


Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge

SpareBank 1 Stiftelsen BV eier pr. juli 2022 ca. 24,1 mill. egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Dette utgjør 17,2 % av egenkapitalbevisene i banken. Egenkapitalbevisene er notert på Oslo Børs (SOON), og markedsverdien vil variere over tid. Pr. 31.12.2021 var markedsverdien av stiftelsens egenkapitalbevis ca. 1,6 mrd. kroner.

Stiftelsens styre har fastsatt hvordan eierskapet i banken skal forvaltes. I henhold til stiftelsens vedtektsfestede formål skal stiftelsen utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sørøst-Norge. 

Eierstyring

Stiftelsens legger til grunn at anbefaling fra «Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse» (NUES) skal følges. Som det fremgår av denne, gjelder anbefalingen også for sparebanker med noterte egenkapitalbevis «så langt den passer».

Stiftelsen har følgende arenaer for utøvelse av eierstyring:

 • Stiftelsen er representert i bankens representantskap og valgkomite
 • Det avholdes møter med banken bl.a. for sikre dialog om bankens kapitalsituasjon i samsvar med stiftelsenes vedtekter
 • Representanter for eierstiftelsene er valgbare til bankens styre

Ved utøvelsen av eierstyring vil stiftelsens representanter søke å oppnå at:

 • Utbytte og verdiutvikling på egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Sørøst-Norge er på høyde med de beste av sammenlignbare sparebanker
 • Banken utøver samfunnsansvar i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag
 • Banken er en aktiv part i struktur- og konsolideringsprosesser i regionen, og at det ved fremtidige fusjoner sikres lokal tilstedeværelse og nærhet til både person- og bedriftskunder i Buskerud og Vestfold
 • Bankens styre har en samlet kompetanse tilpasset de utfordringer banken står overfor.

Aksjer, obligasjoner og kontanter

Stiftelsen har i samsvar med forutsetningene ved opprettelsen redusert beholdningen av egenkapitalbevis. Stiftelsen har inngått avtale med Grieg Investor AS for å få bistand ved forvaltning av frigjorte midler (omløpsporteføljen).

Stiftelsens styre har besluttet at forvaltningen skal gjennomføres i samsvar med stiftelsens verdigrunnlag og etiske retningslinjer. God avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, og som et minimum skal forvaltning gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Risikoen ved stiftelsens kapitalforvaltning skal stå i et forsvarlig forhold til stiftelsens egenkapital. Samtidig skal forvaltningen utøves slik at stiftelsen kan ha forventninger til en tilfredsstillende avkastning for at stiftelsen skal kunne være en god, langsiktig eier i SpareBank 1 Sørøst-Norge og ha utsikter til overskudd som kan benyttes til utdeling av gaver til allmennyttige formål. I henhold til gjeldende strategi er stiftelsens omøpsportefølje investert med 55 % i aksjefond, 35 % i oblibasjonsfond og 10 % i pengemarked/bankinnskudd. Pr. 31.12.2021 var markedsverdien av omløpsporteføljen ca. 413 mill. kroner. I tillegg har stiftelsen likviditet i form av bankinnskudd for å håndtere gaveutbetalinger og driftskostnader.