1 FEB

Neste søknadsperiode er fra 1. februar til 1. mars 2019.

Om stiftelsen

SpareBank 1 Stiftelsen BV ble etablert i januar 2017 i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Stiftelsen er største eier i SpareBank 1 BV med en eierandel på 24,79 %.

Formål

Stiftelsen har som formål å være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 BV og sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen.

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet. Stiftelsen skal utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter, og skal dele ut gaver til allmennyttige formål. 

Visjon og misjon

Visjon

SpareBank 1 Stiftelsen BVs visjon er å bidra til samfunnsutviklingen i Buskerud og Vestfold.

Verdier

Våre verdier er langsiktighet, ansvarlighet, engasjement og nærhet. 

Hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å:

 • Sikre at sparebanktradisjoner kan videreføres i regionen
 • Være en langsiktig og stabil eier i Sparebank 1 BV
 • Utøve en forsvarlig forvaltning av de midler som stiftelsen besitter
 • Dele ut gaver til allmennyttige formål

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer skal sikre at gavemottakere, publikum, leverandører og andre interessenter kan ha tillit til stiftelsens profesjonalitet og integritet.

Søknader om gaver skal registreres elektronisk og vurderes i henhold til kriterier som fastsatt i retningslinjer for gavetildelinger. Det skal være åpenhet om stiftelsens retningslinjer for gavetildeling og om søknadsprosessen. Alle tildelinger og gavemottakere vil bli offentliggjort.

Alle som representerer stiftelsen skal optre med respekt, redelighet og omtanke. Stiftelsen disponerer store verdier som skal komme samfunnet til gode i lang tid. Ingen skal gis utilbørlige eller personlige fordeler utover det som følger av vedtatte gaveutdelinger i samsvar med stiftelsens retningslinjer, avtaler og vedtatte honorarer. Det er ikke tillatt for stiftelsens representanter å motta gaver eller annet, og utgifter i forbindelse med reise o.l. skal dekkes av stiftelsen selv. Ingen må delta ved behandling eller avgjørelse av saker der det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet. 

Dette er et sammendrag av våre retningslinjer, disse kan leses i sin helhet under

 Etiske retningslinjer

 

 

Styrende organer

Styrende organer i SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Generalforsamling

Generalforsamlingen skal bestå av 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 BV som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Følgende ble valgt i valgmøte 19. april 2018:

Medlemmer

 • Clas Huseby, Larvik (leder)
 • Kristin Jensen, Kongsberg
 • Tor Chr. Aadne, Sandefjord
 • Rune Samuelsen, Sandefjord
 • Per Holtan, Sandefjord
 • Kari Marie Myhr, Kongsberg
 • Torbjørn Lauritsen, Horten
 • Nina Josefsson Boldt, Drammen
 • Kåre Rustand, Kongsberg

Varamedlemmer

 • Stein Iversen, Sandefjord
 • Per Kristian Semmen, Kongsberg
 • Gro Næss, Horten
 • Andreas Gilhuus, Larvik
 • Britt Kaasin, Drammen

Styret


Varamedlemmer

 • Arild Bollerud, Varamedlem
 • Harald Holtan, Varamedlem

Administrasjon

gida@sparebank1stiftelsenbv.no
482 53 000

Gavepolicy

Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Gavetildelingene skal bidra til lokalt engasjement og utløse egeninnsats i prosjektene. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt på en større gruppe i lokalsamfunnet. Prosjekter som kommer barn og unge til gode vil bli prioritert