Frist for å søke i neste tildelingsrunde er foreløpig ikke bestemt

Kunder i SpareBank 1 BV inviteres til å velge representanter til stiftelsens generalforsamling

Valg til generalforsamling i SpareBank 1 Stiftelsen BV – Valgkomitéens innstilling

  1. Bakgrunn:

Stiftelsen ble opprettet i januar 2017, og i henhold til vedtektenes § 2-2 ble det gjennomført et første ordinært valg (kundevalg) forut for generalforsamlingen i 2018. Etter uttrekk ved loddtrekning i 2018, skal det innen utgangen av april 2020 velges fire medlemmer og fem varamedlemmer til generalforsamlingen.   

Valgkomitéen legger med dette frem sin innstilling, jf. vedtektenes § 2-11.

  1. Vedtektenes bestemmelser om valg:

I stiftelsens vedtekter fremgår følgende i § 2-2:

Generalforsamlingen skal bestå av 9 medlemmer og 5 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 BV som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Kunder i SpareBank 1 BV med bostedsadresse i Kongsberg, Drammen, Horten, Larvik og Sandefjord kommuner skal velge medlemmer og varamedlemmer, med følgende fordeling:

Kommune

Medlemmer

Varamedlemmer

Kongsberg

3

1

Sandefjord

3

1

Drammen

1

1

Horten

1

1

Larvik

1

1

 

  

Medlemmene velges av og blant kunder i SpareBank 1 BV som har bostedsadresse i Kongsberg, Drammen, Horten Larvik eller Sandefjord kommune. Ingen kunde kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomitéen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst en lokaldekkende avis senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller på annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Varamedlemmer valgt av kunder skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for ett år. Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 BV. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

Første ordinære valg til generalforsamling avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen i 2018. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i SpareBank 1 BV medlemmer til generalforsamlingen i stiftelsen. Annet hvert år velges henholdsvis 4 og 5 nye medlemmer av generalforsamlingen. Etter første gangs valg avgjøres det ved loddtrekning hvilke medlemmer som skal uttre først, deretter de som har tjenestegjort lengst. Varamedlemmer er på valg annet hvert år.

 

  1. Nåværende generalforsamling:

Medlemmer:

Navn

Bosteds-kommune

Generalforsamlingsverv

Valgt frem til

Clas Huseby

Larvik

-          Medlem siden januar 2017

-          Leder siden juni 2017

-          Medlem valgkomité siden juni 2017

2022

Kristin Jensen

Kongsberg

-          Medlem siden januar 2017

-          Nestleder siden juni 2017

2022

Tor Chr. Aadne

Sandefjord

-          Medlem siden januar 2017

-          Leder valgkomité siden juni 2017

2020

Rune Samuelsen

Sandefjord

-          Medlem siden januar 2017

2020

Per Holtan

Sandefjord

-          Medlem siden januar 2017

-          Varamedlem til valgkomité siden juni 2017

2020

Kari Marie Myhr

 

Kongsberg

-          Medlem siden januar 2017

-          Medlem valgkomité siden juni 2017

2020

Torbjørn Lauritsen

Horten

-          Medlem siden januar 2017

2022

Nina Josefsson Boldt

 

Drammen

-          Varamedlem siden januar 2017

-          Medlem siden juni 2017

2022

Kåre Rustand

 

Kongsberg

-          Medlem siden januar 2017

2022

 

Varamedlemmer:

Navn

Bosteds-kommune

Generalforsamlingsverv

Valgt frem til

Stein Iversen

Sandefjord

-          Varamedlem siden januar 2017

2020

Per Kristian Semmen

Kongsberg

-          Varamedlem siden januar 2017

2020

Gro Næss

Horten

-          Varamedlem siden januar 2017

2020

Andreas Gilhuus

 

Larvik

-          Varamedlem siden april 2018

2020

Britt Kaasin

 

Drammen

-          Varamedlem siden april 2018

2020

 

 

  1. Valgkomitéens innstilling:

Valgkomitéen anbefaler at følgende velges i april 2020:

Medlemmer, for 4 år – frem til 2024

Navn

Bosteds-kommune

Tor Aadne

Sandefjord

Rune Samuelsen

Sandefjord

Per Holtan

Sandefjord

Per Kristian Semmen

Kongsberg

 

Varamedlemmer, for 2 år – frem til 2022

Navn

Bosteds-kommune

Stein Iversen

Sandefjord

Per Håvard Kleven

Kongsberg

Gro Næss

Horten

Andreas Gilhuus

Larvik

Britt Kaasin

Drammen

 

  1. Valgkomitéens begrunnelse:


Valgkomitéen mener foreslåtte kandidater er godt egnet for vervet og at sammensetningen vil være i samsvar med de kriterier som er angitt i stiftelsens vedtekter mht. bosted.

Sandefjord, 11. mars 2020

 

 

 

 

 

 

Tor Chr. Aadne

 

Kari Marie Myhr

 

Clas Huseby

leder